Privacybeleid

Van Doorn Vastgoedadvies hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Doorn Vastgoedadvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Van Doorn Vastgoedadvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contact gegevens:

Van Doorn Vastgoedadvies
Voorsteven 15
3961 TG  Wijk bij Duurstede
info@vandoornvastgoedadvies.nl
06-282 711 81
Contactpersoon: Natasja Tanis-van Doorn

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door Van Doorn Vastgoedadvies verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
het aangaan van overeenkomsten bijvoorbeeld aankoop- of verkoopcontracten, zoekprofielen, bezichtigingen, interesse in verkoop. Voor bovenstaande kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 
Naam/voorletters/tussenvoegsel
Adres / Postcode
Plaats
Provincie / Land
Telefoonnummers / E-mailadressen
Geslacht / Geboortedatum / Geboorteplaats
Burgerlijke staat
Bankrekeningnummer
Nationaliteit

Koopcontract
Voor het maken of controleren van koopcontracten hebben wij een legitimatiebewijs nodig. Nadat wij een ID check hebben gedaan bewaren wij een kopie van het document.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
Aankoop en verkoop van vastgoed. Funda, notaris, hypotheekverstrekkers (alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming), andere websites waarop woningen kunnen staan, ICT-bedrijf, taxateur, verkoopmakelaar, projectontwikkelaar.
 
Vanuit Van Doorn Vastgoedadvies geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerker overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is bij overheidscontrole. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij het een kopende of verkopende partij betreft.
 
Bewaartermijn
Van Doorn Vastgoedadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaarplicht fiscaal bedraagt 7 jaar.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Van Doorn Vastgoedadvies haar computersysteem en de mobiele telefoons beveiligd met een inlogcode en werken ze met een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers tenzij dit door overheidsbepalingen wordt belemmerd. Ook heb je recht op de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.
 
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy.
 
Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

‚Äč